Privacybeleid & cookies

Privacyverklaring

en cookiebeleid

Pultrum Rijssen BV geeft in deze privacy verklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en uw rechten.

MISSIE:
Betrouwbare en stabiele partner die als ketenregisseur logistiek beheert, kwaliteit levert en waarde toevoegt voor zijn klanten. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze missie.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-, leveranciers- en sollicitantengegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is Pultrum Rijssen BV, Noordermorssingel 22, 7461 TN Rijssen. De verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming is de heer J. Wolterink.

Verwerking persoonsgegevens
Logistiek dienstverlener Pultrum Rijssen BV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van haar logistieke diensten zoals vermeld op onze website www.pultrum-rijssen.nl. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van overeenkomsten met klanten, leveranciers, sollicitanten overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader zijn uitgewerkt. De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven. Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via jwolterink@pultrum-rijssen.nl.

Klanten en leveranciers
Wij verwerken van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens
-Voornaam
-Achternaam
-Telefoonnummer zakelijk
-Emailadres zakelijk

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Toegang bedrijfsterrein en pand
Wij verwerken in het kader van cameratoezicht de volgende persoonsgegevens:
-Camerabeelden van personen

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Nieuwsbrieven
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens t.b.v. het versturen van onze elektronische nieuwsbrieven:
-Voornaam
-Achternaam
-Emailadres zakelijk

De grondslag voor deze verwerking is de inschrijving via digitale inschrijving op onze website. Wij verwerken persoonsgegevens van geabonneerden ten behoeve van het toesturen van informatie door middel van een nieuwsbrief. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de periode van het abonnement op de nieuwsbrief. Er kan te allen tijde worden afgemeld voor de mailinglijst.

Sollicitanten
Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode. Wij vragen uw toestemming wanneer wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Indien een aanstellingskeuring onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure voor de functie van beroepschauffeur, zullen wij dit expliciet in de vacaturetekst omschrijven.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking. Concrete maatregelen die zijn genomen zijn een geheimhoudingsverklaring van medewerkers, autorisatiebeleid medewerkers, wachtwoordbeleid. Daarnaast maakt Pultrum Rijssen BV gebruik van firewalls en wordt dagelijks een back-up gemaakt. Wij hebben intern iemand aangewezen om toe te zien op naleving. Verder hebben wij de infrastructuur opgeschaald naar ISO 27001.

Uw rechten
Wij wijzen u op het recht op inzage, correctie en verwijdering. Ook heeft u recht op rectificatie, het recht op wissen van uw gegevens, beperking van verwerking en recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) ingeval van toestemming en overeenkomst mits verwerking via geautomatiseerde methodes. U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming zoals bovenstaand is vermeld. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit).

Worden persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU
Wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Cookiebeleid
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij plaatsen en gebruiken onderstaande cookies voor de volgende doeleinden:
• Functionele cookies: om onze website goed te laten werken.
• Analytische cookies: voor het verzamelen en analyseren van statistieken m.b.t. onze website en de effectiviteit te verbeteren.

Wij hebben u in het kader van tracking cookies op de eerste pagina van onze website geïnformeerd over de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, over de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën bedrijven aan wie wij de gegevens verstrekken en de bewaartermijn. Via de cookiebalk op onze website bieden wij u een duidelijke keuze tussen JA en NEE en plaatsen wij geen cookies voordat u toestemming heeft gegeven.

Project: Pultrumblauwe blogs

Transporttips

Transport is topsport en hiervoor trainen wij dagelijks. Wij helpen u graag om het maximale uit uw product te halen, waarbij we graag uw visitekaartje zijn. Hoe u kunt besparen op uw transportkosten leest u in onderstaande tips!